ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี

1.สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง
2.ไม่เครียดไม่คิดมาก
3.รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรา
4.ออกกำลังกายอยู่เสมอ

ความหมายของสุขภาพจิต

สุขภาพจิตหมายถึง การปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขโดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...
.....สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ  สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ  เพื่อจะได้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น